Valmennukset

Valmennukset

PL tarjoa jäsenilleen ja muille perheyritysten omistajille valmennusta, jotta suomalaisilla perheyrityksillä on kyvykäs, innostunut, sitoutunut, vastuullinen ja lisäarvoa yritykselle luova omistaja.

Perheyrityksessä on omistamiseen, perheeseen ja liiketoimintaan liittyviä rooleja. PL:n tavoitteena on valmennuksella vahvistaa perheyrittäjien osaamista näissä kaikissa rooleissa.

Valmennuksemme pohjautuvat oppimislähtöiseen ajattelutapaan, jossa osallistuja on aktiivinen tiedon rakentaja. Vuorovaikutus osallistujien ja valmentajan välillä sekä osallistujien kesken on keskeinen oppimista edistävä tekijä.

Pyrimme luomaan luottamuksellisen, turvallisen ja avoimen ilmapiirin, jossa kannustamme osallistujia kysymään ja jakamaan omia kokemuksiaan. Toivomme, että PL:n valmennuksien osallistuja:

– asettaa tavoitteekseen osaamisensa kehittämisen
– on henkilökohtaisesti kiinnostunut valmennuksen sisällöstä
– sitoutuu osallistumaan opetukseen ja monipuoliseen työskentelyyn
– tutustuu aiheeseen etukäteen
– kehittää aktiivisesti näkemystään yhdistämällä uutta tietoa aikaisempiin tietoihinsa ja kokemuksiinsa
– etsii uuden tiedon taustalla olevia periaatteita ja analysoi tietoa kriittisesti
– on valmis jakamaan omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan
– arvostaa muiden osallistujien mielipiteitä ja antaa heille tarvittaessa tukea
– välittää oppimansa myös omalle organisaatiolleen

PL:n valmennuksissa kouluttaja tai valmentaja

  • on innostunut opettamistaan asioista ja haluaa jakaa innostuksensa osallistujien kanssa
  • on asiantuntija joko teorian tai käytännön tasolla
  • asettaa opetukselleen selkeät tavoitteet
  • mukauttaa opetuksensa vastaamaan osallistujien tarpeita
  • kytkee opetuksensa ajankohtaisiin kysymyksiin
  • rohkaisee osallistujia kysymään ja kyseenalaistamaan
  • rakentaa tietoa yhdessä osallistujien kanssa
  • kunnioittaa osallistujia ja myös oppii heiltä

Teorian ja käytännön yhdistäminen, esimerkit, lainaukset, iskevät lauseet, tarinat, kuvat, esimerkit osallistujien maailmasta tuovat opetukseen elävyyttä.

Kehitämme valmennuksiamme koko ajan mm. palautteiden perusteella.

Strateginen johtaminen  |  Vaikuttava johtaja  |  Omistamisen taito  |  Mentorointi  |  Hallitustyö  |  Perheen ulkopuolinen avainhenkilö  |  Sukupolvenvaihdos  |  Perheneuvosto  |  Johtoryhmä  |  Perheyrityksen uudistaminen

valmennuskartta

Tutustu valmennuksiin


 

Strateginen johtaminen

*helmikuu-elokuu*

Perheyrityksen johtaminen vaatii hallituksen jäseniltä ja operatiiviselta johdolta kokonaisvaltaista näkemystä markkinoista kehittymisestä. Markkinoiden muutos on perheyritykselle sekä mahdollisuus että uhka.

Strateginen johtaminen on tulevaisuuden strategisten päätösten tekoa ja strategian muuttamista toiminnaksi. Strateginen johtaminen auttaa perheyrityksiä löytämään omat vahvuutensa ja kehittämään kilpailukykyään menestyäkseen muuttuvilla markkinoilla.

Strateginen johtaminen -valmennusohjelma antaa perheyrityksen hallituksen jäsenille ja operatiiviselle johdolle eri näkökulmia ja työkaluja strategian suunnitteluun ja toteuttamiseen.


 

Vaikuttava johtaja

*elokuu*

Johtamiskäyttäytyminen selittää 50-70 % tiimin tehokkuudesta ja tehokas tiimi tuottaa 15-30 % enemmän kuin tehoton. Se, millaista johtamista yrityksessä on vaikuttaa yrityksen kulttuuriin. Vaikuttava johtaja tuntee itsensä ja motiivinsa. Selkeä minäkuva on ensiarvoisen tärkeää, jotta johtaja pystyy aidosti vaikuttamaan toisiin. Omiin vahvuuksiin perustuva johtamistyyli luo vahvan kulttuurin. Vaikuttava johtaja ymmärtää myös erilaisuuden merkityksen.

Vaikuttava johtaja –valmennusohjelma on tarkoitettu johtajille, jotka haluavat lisätä tietoisuutta motiiveistaan ja johtamistyylistään ja parantaa johtamiensa tiimien tehokkuutta.


 

Johtoryhmä

*kevät*

Johtoryhmän tehtävä on liiketoimintaa ja organisaatiota johtamalla tuottaa arvoa asiakkaille ja omistajille. Johtoryhmän toiminnan tehokkuus vaikuttaa perheyrityksen menestymiseen.

Johtoryhmän työn menestystekijöitä ovat strategisen ajattelun taidot, jäsenten roolien selkeys ja tehokas yhteistyö sekä kommunikointitaidot. Tehokkaassa johtoryhmässä jäsenet luottavat toisiinsa ja antavat toisilleen tilaa toimia.

Johtoryhmän toiminnan kehittäminen on ajankohtaista erityisesti silloin, kun perheyritys on merkittävien haasteiden edessä tai johtoryhmän kokoonpanossa tapahtuu muutoksia.

Johtoryhmäpäivä on tarkoitettu toimitusjohtajille ja muille johtoryhmän jäsenille, jotka haluavat tehostaa ja energisoida johtoryhmän työtä ja toimintatapoja.


 

Omistamisen taito

*syyskuu-marraskuu*

Perheyrityksen omistajuus on enemmän kuin vain yrityksen osakkeen omistamista. Se on myös tunnetta, sitoutumista, verkostoja ja osa identiteettiä. Omistajuus on parhaimmillaan perheyrityksen vaalimista ja kehittämistä.

Perheyrityksen eri omistajilla on erilaisia rooleja, arvoja ja tavoitteita. Omistajien on kuitenkin hyvä löytää keskustellen yhteinen arvopohja ja visio omistamiselleen.

Omistajastrategia antaa hallitukselle ja johdolle suuntaviivat mihin suuntaan ja millä ehdoilla omistajat haluavat perheyritystä kehitettävän.

Omistajaohjauksella omistajat välittävät arvojaan ja omistajastrategiansa perheyrityksen hallitukselle ja johdolle.

Omistamisen taito -valmennusohjelma on tarkoitettu perheyrityksen nykyisille ja tuleville omistajille, jotka haluavat ymmärtää perheyrityksen omistajuutta ja kehittää itseään perheyrityksen omistajina.


 

Mentorointi

*elokuu-huhtikuu*

Mentorointi tarkoittaa kahdenkeskistä, luottamuksellista ja tavoitteellista keskusteluyhteyttä kokeneen (mentori) ja kehityshaluisen ja –kykyisen (aktori) henkilön välillä.

Mentorointi kehittää aktorin osaamista ja auttaa häntä hyödyntämään omia vahvuuksiaan entistä määrätietoisemmin.

Mentoroinnissa mentori välittää kokemuksen kautta kertynyt osaamistaan ja nk. ”hiljaista tietoa” aktorille. Myös mentori saa prosessissa uusia näkökulmia ajatteluunsa.

Mentorointi-ohjelman tavoitteena on perheyritysten jatkuvuuden ja eri sukupolvien välisen vuorovaikutuksen edistäminen hyödyntäen mentorointiprosessia.


 

Hallitustyö

*tammikuu*

Perheyritysten hallitustyö on usein erilaista kuin muulla tavoin omistetussa yrityksessä. Omistajien sukulaisuus sekä pitkä yhteinen historia sävyttävät yrityksen hallintaa ja hallitustyötä.

Perheyrityssäkin hallituksella on merkittävä rooli. Sen toiminta osaltaan varmistaa perheyrityksen jatkuvuuden ja uudistumisen. Tehokas ja osaava hallitus tuo yritykselle lisäarvoa.

Hallituksen rooli korostuu usein muutostilanteissa, esimerkiksi markkinoiden muuttuessa, yrityksen kasvaessa, yrityksen omistuksen laajentuessa tai sukupolvenvaihdoksessa.

Hallituksen onnistuminen tehtävässään edellyttää hyvää yhteistyötä perheyrityksen omistajien ja operatiivisen johdon välillä.

Hallitustyö-valmennus on tarkoitettu nykyisille ja tuleville perheyrityksen hallituksen jäsenille, jotka haluavat kehittää hallituksesta perheyritykselle strategisen voimavaran.


 

Perheen ulkopuolinen avainhenkilö

*syyskuu*

Perheyrityksen omistajasuvulla ei aina ole kaikkea sitä osaamista, mitä perheyrityksen menestyminen tulevaisuudessa vaatii. Osaamista kannattaa silloin hakea ulkopuolelta. Perheen ulkopuolinen toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen tuo usein myös uusia näkökulmia ja verkostoja.

Perheen ulkopuolinen avainhenkilö –valmennusohjelma on kohdennettu perheen ulkopuolisille avainhenkilöille ja perheyritysten omistajille, jotka miettivät perheen ulkopuolisten avainhenkilöiden rekrytoimista.


 

Sukupolvenvaihdos

*lokakuu*

Perheyrityksen jatkuvuus samassa omistajaperheessä edellyttää sukupolvenvaihdosta – johtamisessa ja omistamisessa. Sukupolvenvaihdos on prosessi, joka voi kestää vuosia. Teknisen prosessin lisäksi se on ensisijaisesti henkinen prosessi sekä luopujalle että jatkajalle.

Sukupolvenvaihdoksen yksi onnistumisen edellytyksistä on keskustelu. Avoin keskustelu eri perheen jäsenten odotuksista, toiveista ja peloista on hyvä aloitus sukupolvenvaihdosprosessille.

Sukupolvenvaihdoksen onnistumisessa avainasemassa on suunnitelmallisuus. Sukupolvenvaihdoksen miettimistä ei voi koskaan aloittaa liian aikaisin. Se voi toki toteutua hyvin myös suunnittelematta, mutta parempaan ja varmempaan lopputulokseen päästään mietittäessä tietoisesti eri vaihtoehtoja ja niiden seurauksia.

Perheen jäsenten väliset suhteet, luottamus, kunnioitus ja arvostus määrittävät pitkälle sukupolvenvaihdoksen toteuttamista ja onnistumista.

Sukupolvenvaihdosseminaari on tarkoitettu perheyrityksen nykyisille ja tuleville omistajille sekä toimivalle johdolle. Päivän tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja tietoa sukupolvenvaihdoksen onnistumisen edellytyksistä.


 

Perheneuvosto

Tarve perheneuvoston toiminnalle on sitä suurempi, mitä laajemmalle omistus on levinnyt ja mitä kauempana omistajaperhe on yrityksen toiminnasta.

Perheneuvoston perustamisen lähtökohtana on omistajan roolin ymmärtäminen sekä suvun keskinäinen yhteydenpito. Perheneuvosto on omistajuuteen ja perheyrityksen jatkuvuuteen kasvattava ja sitouttava keskustelufoorumi.

Perheneuvoston tarkoituksena on perheen vahvistaminen omistajaperheenä. Sen toiminnan tavoitteena on edistää suvun jäsenten keskinäistä luottamusta ja suvun yhtenäisyyttä.

Yksi perheneuvoston tehtävistä on yleensä perheen käsikirjan laatiminen. Perheen käsikirjan tekeminen on prosessi, joka pakottaa keskustelemaan mm. omistajaperheen arvoista ja tavoitteista. Siinä määritellään erilaisia omistajaperheen pelisääntöjä.

Pelisäännöt selkeyttävät omistajaperheen ja yrityksen välistä suhdetta. Ne myös vähentävät konfliktitilanteita ja auttavat niiden hallinnassa.

Perheneuvostopäivä on tarkoitettu nykyisille ja tuleville perheyrityksen omistajille ja perheen jäsenille, jotka haluavat tietoa perheneuvoston perustamisesta ja kehittämisestä sekä perheen käsikirjan tekemisestä.


 

Yritys lukujen takana

*toukokuu*

Valmennuspäivä on tarkoitettu omistajille, jotka eivät ole mukana yrityksen operatiivisessa toiminnassa. Valmennus lisää tietoasi ja ymmärrystä tulkita tilinpäätöstä. Saat itseluottamusta ja vakuuttavuutta omistajan rooliisi.

Päivä sisältää myös paljon harjoituksia. Otathan tilinpäätöksen mukaan, niin pääset soveltamaan luentojen antia heti.


 

Perheyrityksen uudistaminen

*syyskuu-marraskuu*

Perheyrityksiin sisältyy valtavasti arvoja ja perinteitä, joita ajan kuluessa on kuitenkin tärkeä kyetä päivittämään. Uudistuminen on kasvun edellytys, ja perheyritysten jatkajilla onkin haastava tehtävä vanhojen ja uusien toimintatapojen yhteensovittamisessa.

Perinteisiin jäädään helposti kiinni, jolloin yrityksen kokonaiskapasiteettia ja kilpailukyvyn potentiaalia ei välttämättä osata hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Muun muassa digitalisaatio on globaalisti kaikkia aloja ravisteleva aalto, jota on tärkeä oppia ymmärtämään.

Perheyrityksen uudistaminen -valmennusten tavoitteena on antaa yrityksille eväitä uusien toimintamallien ja osaamisen kehittämiseen sekä muutoksiin vastaamiseen.

Digitaalinen uudistuminen ja Fit for the Future -valmennukset ovat tarkoitettu perheyrityksen hallituksen jäsenille ja operatiiviselle johdolle.


 

PL on tehnyt yhteistyötä valmennuksissa mm. seuraavien järjestöjen kanssa:

Directors Institute of Finland  |   Federation (ICF) Finland ry   |  FiBan ry  |  International Coach   |  FEX Suorahakuyritykset ry   |   HENRY ry   |   Dittmar & Indrenius

 

 

strat-kump
fennia_100x200px
elo_logo
op_100x200px
pwc_100x200px
yhttyo-kump
capman_100x200px
sek_100x200px