Palvelut

Opi

Perheyritysten liitto on aktiivinen kouluttaja, joka muun muassa valmentaa perheyritysten seuraajapolvea vastuulliseen omistajuuteen.

Tutustu paremmin

Verkotu

Perheyritysten liitto järjestää jäsenilleen runsaaasti vuorovaikutus- ja verkostoitumismahdollisuuksia eri puolilla Suomessa ja ulkomailla.

Tutustu paremmin

Vaikuta

Perheyritysten liitto käy jatkuvaa ja monipuolista vuoropuhelua yhteiskunnan eri tahojen kanssa sekä kansallisella että EU-tasolla.

Tutustu paremmin

Perheyritystapahtuma

Perheyritystapahtuma on kaikille avoin seminaari, joka kokoaa yhteen perheyrittäjät ja muut aiheesta kiinnostuneet joka kevät Helsinkiin.

Perheyritystapahtuma

Opi

Perheyritysten liitto on aktiivinen kouluttaja, joka muun muassa valmentaa perheyritysten seuraajapolvea vastuulliseen omistajuuteen.

Tutustu paremmin

Verkotu

Perheyritysten liitto järjestää jäsenilleen runsaaasti vuorovaikutus- ja verkostoitumismahdollisuuksia eri puolilla Suomessa ja ulkomailla.

Tutustu paremmin

Vaikuta

Perheyritysten liitto käy jatkuvaa ja monipuolista vuoropuhelua yhteiskunnan eri tahojen kanssa sekä kansallisella että EU-tasolla.

Tutustu paremmin

Perheyritystapahtuma

Perheyritystapahtuma on kaikille avoin seminaari, joka kokoaa yhteen perheyrittäjät ja muut aiheesta kiinnostuneet joka kevät Helsinkiin.

Perheyritystapahtuma

Sukupolvenvaihdos

Tilaisuudessa saat - uusia näkökulmia sukupolvenvaihdokseen ja sen toteuttamiseen - eväitä edistää perheyrittäjyyttä yli sukupolvien - jakaa kokemuksia samassa tilanteessa olevien tai olleiden perheyrittäjien kesken Ohjelma koostuu asiantuntijapuheenvuoroista, perheyrityscaseista sekä avoimista keskusteluista.

Lue lisää

Strateginen johtaminen

Ohjelma on räätälöity perheyritysten omistajille, hallituksen jäsenille ja operatiivisille johtajille, jotka haluavat syventää liiketaloudellista osaamistaan. Ohjelman sisältö antaa eväitä yritystoiminnan kokonaisvaltaiseen johtamiseen ja parantaa siten yrityksen menestymismahdollisuuksia. Lisäksi ohjelma tarjoaa mahdollisuuden tutustua ja verkostoitua muiden perheyritysten omistajajohtajiin sekä jakaa kokemuksia saman taustan omaavien kanssa.

Lue lisää

Omistamisen taito

Perheyrityksen jatkuvuus edellyttää hyviä omistajia. Omistajilla on merkittävä rooli yrityksen menestymiselle. Sinä omistajana voit vaikuttaa – tiedätkö miten? Kohderyhmänä ovat kaikki perheyrityksen tulevat ja nykyiset omistajat. Suositeltavaa on, että samasta yrityksestä osallistuu useampi omistaja.

Lue lisää

Mentorointi

Ohjelman tavoitteena on perheyritysten jatkuvuuden ja eri sukupolvien välisen vuorovaikutuksen edistäminen hyödyntäen mentorointiprosessia. Mentorointi on kahden henkilön luottamuksellinen vuorovaikutusprosessi, jossa siirretään tieto-taitoa säännöllisten ja tavoitteellisten keskustelujen avulla. Osallistu tulokselliseen prosessiin! Kohderyhmänä ovat perheyrityksen nextit, operatiivisessa vastuussa olevat ja seniorit. Suositeltavaa on, että samasta yrityksestä osallistuu sekä mentori että aktori. Mentorointiparit muodostetaan eri yritysten edustajien kesken.

Lue lisää

Hallitustyö

Ohjelma on räätälöity perheyritysten nykyisille ja tuleville hallituksen jäsenille. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden tutustua ja verkostoitua muiden perheyritysten hallituksen jäsenten kanssa sekä jakaa kokemuksia heidän kanssaan. Päivät ovat hyvin vuorovaikutteisia. Asiantuntijaluentoja täydentävät keskustelut, ryhmätyöt ja perheyritys-esimerkit. Osallistujille jaetaan myös aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.

Lue lisää

Johtoryhmätyö

Ohjelma on räätälöity perheyritysten toimitusjohtajille ja muille avainhenkilöille, jotka eivät ole perheenjäseniä ja haluavat syventää perheyritystuntemustaan. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden tutustua ja verkostoitua muiden perheyritysten avainhenkilöihin sekä jakaa kokemuksia saman taustan omaavien kanssa. Ryhmässä voi keskustella avoimesti ja luottamuksellisesti asioista, joista ei välttämättä ole luontevaa keskustella muiden kanssa.

Lue lisää

Next New Leader Circle

New Leader Circle on noin 6-8 hengen vertaisryhmä perheyritysten jatkajille, jotka jo toimivat perheyrityksen johto/vastuutehtävissä, mutta joilla ei vielä ole täyttä vastuuta yrityksestä. Ryhmän toiminta perustuu avoimelle ja luottamukselliselle keskustelulle osallistujille tärkeistä teemoista ja heidän kohtaamistaan haasteista. Ryhmä tapaa toisiaan teemoitetuissa keskusteluissa 6-8 kertaa vuodessa.

Perheyrityksen omistajan tietoisku

Perheyrityksen omistajan tietoisku

Yritys lukujen takana

Omistajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on vahvistaa yrityksen tilinpäätös yhtiökokouksessa. Omistajan on kyettävä ymmärtämään tilinpäätöksen lukuja: mihin erityisesti pitäisi kiinnittää huomiota, miten luvut muodostuvat ja mitä tunnusluvut kertovat. Valmennuspäivä on tarkoitettu omistajille, jotka eivät ole mukana yrityksen operatiivisessa toiminnassa. Valmennus lisää tietoa ja ymmärrystä tulkita tilinpäätöstä.

Next yritysvierailu

Next yritysvierailuja järjestetään muutaman kerran vuodessa eri jäsenyrityksiin. Tilaisuuksissa kuulemme yritysesittelyn ja tutustumme yrityksen tiloihin. Tilaisuuksissa on yleensä mukana yrityksen operatiivisesti toimivia perheenjäseniä.

Perheneuvosto

Perheneuvosto – perheen ja yrityksen hyväksi” -julkaisun tarkoituksena on herättää perheessä keskustelua perheen organisoinnista, roolista ja tehtävistä perheyrityksen omistajaperheenä. Tavoitteena on, että perhe tuo lisäarvoa yritykselle ja yritys perheelle.

Lue lisää

Puolison rooli perheyrityksessä

Koska perheyrityksessä perhe omistajana on lähellä yritystä, niin puolisollakin on usein merkittävä rooli perheyrityssysteemissä. Puolisolla ei kuitenkaan välttämättä ole virallista asemaa. Hän toimii ehkä enemmän taustalla mm. palloseinänä, tukijana, äitinä tai isänä, kodin hoitajana tai ”varjoyrittäjänä”. PL järjestää puolisoille verkostoitumistilaisuuksia, joissa he voivat vaihtaa kokemuksiaan ja ajatuksiaan puolison roolista.

Räätälöidyt palvelut

Perheyrityspalvelut konsultoi perheyrityksiä perhe- ja omistajanäkökulmasta. Herätämme perheessä keskustelua omistajuuteen ja perheyrityksen jatkuvuuteen liittyvistä asioista. Tässä keskustelussa prosessi on vähintään yhtä tärkeä kuin lopputulos. Ydinosaamistamme on: - omistajien tahtotilojen kartoittaminen - perheneuvostotoiminnan perustaminen ja kehittäminen - omistajaperheen pelisääntöjen eli perheen käsikirjan laatiminen - seuraajapolven valmentaminen

Lue lisää

Kevät- ja syyskokoukset

Liiton sääntöjen mukaisesti vuosittain järjestetään kaksi sääntömääräistä kokousta ja niiden yhteydessä järjestettävät seminaarit, joissa kuullaan puheenvuoroja jäseniltä. Liiton kevätkokous pidetään kesäkuussa ja syyskokous marraskuussa hallituksen määrääminä päivinä.

Lue lisää

Perheyritysaamut

Liiton toimistolla järjestetään jokaisen kuukauden kolmantena tiistaina jäsenistölle maksuttomia ja vapaamuotoisia Perheyritysaamuja. Tilaisuuksissa kuullaan asiantuntijoiden ja perheyrittäjien alustuksia ja keskustellaan luottamuksellisesti ajankohtaisista aiheista.

Lue lisää

Alueellinen toiminta

Vaikka pääosa liiton tapahtumista keskittyy Helsinkiin, järjestää PL vuosittain tapaamisia myös eri maakunnissa. Liiton toimisto ottaa mielellään vastaan paikkakuntaehdotuksia. Alueellista toimintaa on kehitetty pisimmälle Satakunnassa, jossa PL:n jäsenyritykset ovat muodostaneet Satakunnan Perheyritysverkosto ry:n organisoimaan alueellisia tapahtumia Satakunnassa.

Lue lisää

100-vuotiaiden verkosto

Liiton kaikki yli 100-vuotiaat jäsenyritykset muodostavat vuonna 2011 perustetun satavuotiaiden perheyritysten verkoston. Verkoston toimintaa linjataan verkostosta muodostetussa työryhmässä. Vuosittain verkoston jäsenille järjestetään vähintään yksi seminaari tai muu tapaaminen.

Työryhmä

Kansainvälinen toiminta

Kaikki Perheyritysten liiton jäsenet ovat automaattisesti myös maailmanjärjestömme FBN:n jäseniä. FBN järjestää vuosittain maailmankonferenssin, jossa jäsenet eri puolilta maailmaa tapaavat ja oppivat toinen toisiltaan. Nexteille järjestetään erillinen kansainvälinen päätapahtuma, jossa pureudutaan eri perheyrittäjyyden teemoihin nuorten jatkajien näkökulmasta. FBN:n tapahtumiin voivat osallistua kaikki jäsenemme, joiden tiedot on rekisteröity FBN:n jäsenrekisteriin. Kun tiedot ovat FBN:n rekisterissä, jäsenemme saavat suoraan FBN:ltä kutsut tapahtumiin. Lisäyspyynnöt tai rekisteritietojen tarkistuspyynnöt voi lähettää osoitteeseen jasenpalvelu@perheyritys.fi.

Lue lisää

Next Trends

Tapahtuma on suunniteltu erityisesti niille nexteille, jotka jo ottavat vastuuta omissa perheyrityksissään joko operatiivisissa tehtävissä tai esimerkiksi hallituksen jäseninä.

Next toiminta

Next Talviakatemia

PL:n nextien vuoden päätapahtuma Talviakatemia kerää perheyritysten seuraajapolven edustajat oppimaan, verkostoitumaan ja pitämään hauskaa aina tammikuun viimeisenä viikonlopuna. Monipuolisen ja aktivoivan asiasisällön lisäksi luvassa on talviurheilua, minttukaakaota ja leppoisaa yhdessäoloa.

Next toiminta

Next RoundTable

RoundTable-tilaisuudet ovat ainutlaatuisia tapahtumia, joissa nextit pääsevät keskustelemaan ja haastamaan esim. talouselämän ja politiikan vaikuttajia. Sekä tilaisuuden vieras että nextit voivat luottaa siihen, että RoundTable-keskustelut eivät leviä ulkopuolisille. Keskustelut ovat teemoiltaan vapaita, joten tilaisuuden antiin voi vaikuttaa suuresti omilla kysymyksillä ja aktiivisuudella.

Next toiminta

Next rapujuhlat

Nextien perinteiset rapujuhlat järjestetään alkusyksyisin. Samaan päivään ajoittuu myös nextien isännöimä yritysvierailu.

Next toiminta

Hallitus

Perheyritysten liiton toimintaa johtaa hallitus. Se nimittää työryhmien ja neuvottelukunnan jäsenet vuosittain. Hallituksen jäsenten toimikausikäytäntö on kolme vuotta. Kolmannes hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Hallitus valitsee liiton toimitusjohtajan, joka toimii hallituksen sihteerinä.

Valtuuskunta

Hallitus kutsuu Perheyritysten liiton valtuuskunnan jäseniksi vuosittain muiden elinkeinoelämän järjestöjen keskeisissä elimissä vaikuttavia merkittäviä jäsenyritysten omistajaedustajia.

Valtuuskunta

Työryhmät

Tärkeä osa liiton menestystä ovat luottamushenkilöt, jotka toimivat mm. liiton työryhmissä. Työryhmät ideoivat ja kehittävät PL:n toimintaa yhdessä toimiston kanssa. Jos haluat mahdollisuuden päästä mukaan työryhmätoimintaan, ota yhteyttä liiton toimistoon: jasenpalvelu@perheyritystenliitto.fi Edunvalvontatyöryhmä Tutkimustyöryhmä FBN-työryhmä Next-työryhmä 100-vuotiaiden verkoston työryhmä

Työryhmät

FBN

PL:n jäsenyritykset kuuluvat The Family Business Network International (FBN) -verkostoon, jonka toiminta painottuu perheyritysten johdon ja omistajien koulutukseen sekä tutkimukseen. Kansainvälinen verkosto antaa jäsenille mahdollisuuden maailmanlaajuiseen kokemusten vaihtoon.

Lue lisää

EFB

Perheyritysten liitto on aktiivisesti mukana myös perheyritysten eurooppalaisessa edunvalvontaorganisaatio EFB:ssä, jonka jäseninä ovat Euroopan unionin jäsenmaiden kansalliset perheyritysten edunvalvontajärjestöt.

Lue lisää

Tulevaisuuden vaikuttajat

Valmennusohjelma on suunnattu edunvalvonnasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneille nexteille. Valmennusohjelman tavoitteena on luoda osallistujille käsitys suomalaisen yhteiskunnan päätöksenteosta ja siihen vaikuttamisesta. Lisäksi valmennusohjelma antaa valmiudet toimia tulevaisuudessa vaikuttajana PL:n ja muiden järjestöjen luottamustehtävissä.

strat-kump
fennia_100x200px
elo_logo
op_100x200px
pwc_100x200px
yhttyo-kump
capman_100x200px
sek_100x200px